FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zarząd Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania w zakresie wyłonienia firmy do oceny wniosków o udzielenie poręczenia i pożyczek.

Przedmiot postępowania: wyłonienie podmiotu, który będzie zajmował się na zlecenie FPK Sp. z o. o. analizą formalno-prawną i merytoryczną złożonych wniosków o udzielenie poręczenia lub pożyczki. W ramach przygotowywanych czynności oferent dokona oceny złożonych dokumentów pod kątem ich kompletności i poprawności formalno-prawnej, dokona oceny zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi metodologiami w FPK Sp. z o. o. Podmiot badający sporządzi ocenę ryzyka oraz dokumentację w tym przygotuje aplikację zawierającą dane o transakcji, decyzję pożyczkowa lub poręczeniową, zaproponuje warunki cenowe oraz warunki transakcji. Podmiot badający przygotuje umowy niezbędne do zawarcia transakcji oraz dokumenty zabezpieczające transakcji. Raz na kwartał podmiot badający sporządzi propozycję utworzenia lub rozwiązania rezerw celowych. Zamawiający oczekuje ujęcia w cenie ryczałtowej powyższych czynności w maksymalnej liczbie miesięcznej: 35 ocen uproszczonych lub 15 ocen pełnych.

Cena: W postępowaniu oferent składa miesięczną cenę ryczałtową za ww. czynności z określeniem czy zawiera ona podatek VAT.


Wymagania dla podmiotu badającego:
1. Posiada kadrę legitymującą się co najmniej 10 letnim doświadczeniem w banku przy analizie wniosków kredytowych dla przedsiębiorców.
2. Kadra zgłoszona do wykonania zamówienia musi legitymować się wykształceniem wyższym prawniczym lub ekonomicznym.
3. Kadra zgłoszona do wykonania zamówienia musi łącznie spełnić następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Okres na jakie zostanie udzielone zamówienie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z opcją kolejnych 12 miesięcy przy braku zastrzeżeń Zamawiającego.

Oferty w postępowaniu należy składać w biurze Zamawiającego w 13-200 Działdowo, pl. A. Mickiewicza 14/3, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE WYBORU PODMIOTU BADAJĄCEGO RYZYKO” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2019 roku, do godziny 14:00, Za moment złożenia oferty uważa się moment wpływu zgłoszenia do Spółki.

Informacje na temat spółki można uzyskać w siedzibie spółki w dniach od 27.08.2019 r. do 02.09.2019 r. w godzinach 8:00-15:00.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok