FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przekazujemy istotne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że zmiana przepisów nie wymaga z Państwa strony zaangażowania np. kontaktu osobistego, telefonicznego lub pisemnego z Funduszem Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze.

 1. Wskazanie Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze

z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. J. Sobieskiego 53 pok. 8, 58-500 Jelenia Góra (dalej: Spółka).

 1. Wskazanie inspektora ochrony danych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • kierując korespondencję na adres Spółki:

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze, ul. J. Sobieskiego 53 pok. 8, 58-500 Jelenia Góra.

 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail:  iod@fpkjg.pl
 1. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Dlaczego i w jakim celu Spółka przetwarza dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i polską ustawą o ochronie danych, wyłącznie w tych przypadkach, w których przepisy prawa na to wyraźnie pozwalają, tj. wtedy gdy:

 1. jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane wówczas w celu:

 • realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta (np. rozpatrywanie wniosków o udzielenie poręczeń),
 • zawarcia i wykonywania umowy,
 • monitorowania prawidłowości wykonywania umowy.
 1. jest to niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

Dane są przetwarzane wówczas w celu:

 • prowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego (ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych),
 • archiwizacji dokumentów (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
 • oceny ryzyka poręczeniowego zgodnie z obowiązującą w Funduszu Metodologią oceny ryzyka poręczeniowego,
 • rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji w sprawach pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 • wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • wykonywania przez Spółkę obowiązków podatkowo-rachunkowych (ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa Ordynacja podatkowo, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od osób prawnych).
 1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W przypadku uzasadnionych potrzeb, Spółka może przetwarzać dane, w szczególności w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Dotyczy to w szczególności:

 • prowadzenia postępowań mających na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, w których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów Spółki,
 • tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Spółki,
 • udostępniania informacji gospodarczych,
 • prowadzenia działań marketingowych,
 • ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Spółki (przepisy ustaw regulujących poszczególne tryby postępowań przed właściwymi organami).
 1. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

W niektórych przypadkach, aby móc przetwarzać Państwa dane osobowe Spółka musi uzyskać na to Państwa zgodę. W takich przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie jeśli wyrażą Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 1. Odbiorcy danych. Komu Spółka może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne.

W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom współpracującym ze Spółką w  zakresie powierzonych im obowiązków, członkom organów Spółki oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto dane osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję, biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor S.A.), biegli rewidenci wybrani do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki.

W przypadku danych Klientów Spółki, z którymi Spółka zawiera umowy poręczenia, dane dodatkowo są udostępniane podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu, w ramach którego następuje udzielenie poręczenia, tj. instytucjom, które uczestniczą w dokapitalizowaniu / dofinansowaniu Funduszu Poręczeniowego (m.in. Województwo Dolnośląskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, bądź podmiotom przez nie wskazanym) oraz Liderowi Konsorcjum, którego członkiem jest Spółka – Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie. W tych przypadkach dane są udostępniane także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrolne i audytowe w ramach realizowanych przez fundusz projektów o dokapitalizowanie/dofinansowanie Funduszu Poręczeniowego, jak również instytucjom prowadzącym bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, w tym biurom informacji gospodarczych – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 1. Okres przechowywania danych.  

Jak długo Spółka będzie przetwarzała (przechowywała) dane osobowe?

Co do zasady dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane (w szczególności cele wymienione w punkcie III powyżej), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przepisy nakładające na Spółkę obowiązki archiwizacji dokumentów oraz przechowywania dokumentów w celach podatkowych.

W przypadku Klientów Spółki, z którymi Spółka zawarła umowę poręczenia, ich dane osobowe mogą być przechowywane do końca terminu archiwizowania i przechowywania dokumentacji, wymaganego dokumentacją projektu, w ramach, którego zawarta została umowa poręczenia.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z przepisami RODO, ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz kopii danych,
 2. sprostowania danych – czyli poprawienia lub uzupełnienia danych gdy są błędne, niepełne lub uległy zmianie,
 3. częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do zapomnienia”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia celów, w których dane mogą być przez Spółkę przetwarzane,
 5. przenoszenia danych – czyli uzyskania od Spółki swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Spółka ma przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – czyli żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestanie przetwarzania nastąpi o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 8. wycofania zgody – czyli wycofania w dowolnej chwili każdej uprzednio wyrażonej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą mogą być realizowane w przypadkach oraz w sposób określony przepisami art. 15-22 RODO.

Informujemy, że mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dostępnych form komunikacji, w szczególności:

 • wysyłając email na adres: biuro@fpkjg.pl
 • telefonicznie pod numerem tel. 75 64 20 222,
 • wysyłając na adres korespondencyjny: 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze

z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, pok. 208 58-500 Jelenia Góra.

Skarga, o której mowa w punkcie 7 powyżej może zostać wniesiona bezpośrednio do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby Spółka mogła wykonywać nałożone na nią zadania musi przetwarzać Państwa dane osobowe.
Np. w przypadku umów poręczenia podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o udzielenie poręczenia oraz jest warunkiem zawarcia umowy poręczenia. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podanie danych przez wykonawcę jest wymogiem ustawowym. W przypadku dokumentowania sprzedaży fakturą VAT podanie danych przez nabywcę lub dostawcę towaru lub usługi jest wymogiem ustawowym. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe odpowiednio zawarcie umowy poręczenia, udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, nabycie od Spółki usługi lub dostawy, która dokumentowana jest  fakturą VAT.

 1. Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych.

Skąd Spółka pozyskuje dane osobowe?

Spółka zbiera dane osobowe zarówno bezpośrednio od Państwa, jak również za pośrednictwem innych podmiotów, w szczególności instytucji finansujących, które przekazują Państwa dane Spółce na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na takie działanie. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w sytuacjach uzasadnionych, Spółka może przetwarzać także pewne kategorie danych osobowych, zbierając je z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą, przy czym w każdym przypadku dane są zbierane przez Spółkę wyłącznie w sposób legalny.

Dane osobowe mogą zostać zebrane np. z następujących źródeł: od biur informacji gospodarczej, osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, z publicznie dostępnych rejestrów prowadzonych przez uprawnione do tego ograny (Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego,  Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

 1. Czy Spółka przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy)?

Dane nie są i nie będą przekazywane przez Spółkę do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dokonuje czynności profilowania.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok