FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • Jesteśmy dla Ciebie

pierwszy biznes wsparcie w starcie FRWPierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” to rządowy program, wdrożony na zlecenie MRPiPS. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał postępowanie przetargowe na zarządzanie funduszem pożyczkowym oraz świadczenie usług szkolenia i doradztwa dla programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II, realizowanego na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na założenie działalności gospodarczej?
• poszukujący pracy absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz uczelni wyższych (tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania tytułu zawodowego,
• studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
• osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, które na dzień składania wniosku nie są zatrudnione oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej,
• opiekunowie osób niepełnosprawnych (małżonkowie, rodzice dziecka, opiekun faktyczny) – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie
• wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (I kw. 2019 r. – do 99.018,80 zł),
• okres spłaty do 84 miesięcy,
• karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,
• stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,18% (1/10 stopy redyskonta weksli) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,44 % (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
• brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
• zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
• udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej – co można sfinansować?
W ramach środków pożyczki można sfinansować:
• środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
• towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
• szkolenia, kursy,
• koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu),
• środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów.
• na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej.

Wykluczenia finansowania w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej?
W ramach środków pożyczki nie można finansować:
• prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,
• prowadzenia działalności w branży erotycznej,
• zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,
• przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
• kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.

Ograniczenia w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej?

Ubiegając się o pożyczkę na założenie firmy wnioskodawca musi spełnić warunki:
• nie może być zatrudniony na umowę o pracę ani wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenie, umowy o dzieło – od momentu złożenia wniosku o pożyczkę do założenia działalności,
• jeśli nie jest studentem lub absolwentem musi być zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub posiadać status opiekuna osoby niepełnosprawnej,
• w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej,
• nie może otrzymać wsparcia z innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam cel,
• osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może przekroczyć wieku emerytalnego.

Obowiązki pożyczkobiorcy po uzyskaniu pożyczki na założenie działalności gospodarczej

Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest do:
• wydatkowania środków pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem,
• przedłożenia pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy,
• w uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika, możliwość przedłużenia rozliczenia o 3 miesiące,
• przedstawienia pośrednikowi finansowemu wraz z rozliczeniem pożyczki faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup danych towarów lub usług.

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na utworzenie stanowiska pracy?
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy przysługuje:
• podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
• podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producentom rolnym
• żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne,

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie
• wartość pożyczki – do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (I kw. 2019 r. – do 29.705,64 zł),
• okres spłaty do 36 miesięcy lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
• stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,18% (1/10 stopy redyskonta weksli) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 0,44 % (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
• brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
• zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
• udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy – kogo można zatrudnić?
Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:

• osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP,
• opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu),
• poszukującego pracy absolwenta.

Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.

Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy opiekunów udzielane będą:
• podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
• niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom,
• producentom rolnym.
Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów udzielane będą:
• podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych,
• żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć.

Obowiązki pożyczkobiorcy po uzyskaniu pożyczki na utworzenie miejsca pracy

Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca zobowiązany jest do:
• wydatkowania środków na cele związane z utworzeniem nowego stanowiska pracy w firmie,
• przedłożenia pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, jednak nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
• w uzasadnionych przypadkach, za zgodą pośrednika, możliwość przedłużenia rozliczenia o 1 miesiąc,
• utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy,
• jeżeli na nowoutworzonym stanowisku pracy pojawi się wakat pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnienia na tym stanowisku i udokumentowania poszukiwań nowego pracownika.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Informujemy że pożyczkobiorcą może być osoba, która na dzień złożenia wniosku nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku poręczyciela uznajemy, że maksymalnym wiekiem, który zgodnie z warunkami rynkowymi nie generuje dodatkowych zabezpieczeń (typu ubezpieczenie) jest 70 lat.

*I kw 2019 – 99 018,80 zł

frw

loga

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok